תנאי שימוש

רד בינת נכסים ושירותים (להלן: "החברה") מפעילה את אתר האינטרנט http://www.rb4u-site.co.il/ להלן: "האתר") כשירות לגולשים בכפוף לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן, כפי שהם וכפי שישתנו בעתיד מעת לעת (להלן: "התנאים") ובכפוף להנחיות החברה, כפי שיתפרסמו מעת לעת. בכניסתך ו/או בשימושך באתר, אתה, המשתמש, נחשב כמי שהסכים לכל התנאים ולהיות מחויב ולפעול על פיהם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים בכל עת, ללא הודעה. "האתר", "התוכן" ו"התכנים" כוללים, בין השאר, כל מידע, נתון, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, קטעי וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את התנאים המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאים אלה. החברה רשאית להסב את התנאים ואת כל הזכויות והחובות הנובעות מהם. התנאים יחולו ויחייבו את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

אינך רשאי לגלוש באתר או להשתמש בו, בכל עת, אם אינך מסכים לתנאים אלה.

הפעילות, העסקים, המידע והנכסים המתוארים באתר הינם בבעלות או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי שותפים שלהן ו/או חברות בת ו/או חברות קשורות ו/או ספקים.

1 .האתר נועד לספק מידע על החברה ללקוחות פוטנציאליים, לשותפים עסקיים, למשקיעים, לעובדים ולמחפשי עבודה. מידע מסוג זה על החברה עשוי לכלול, בין השאר, תיאור של השירותים של החברה ו/או ספקיהן.
2. ביחסים בינך לבין החברה, החברה היא הבעלים היחיד של האתר על כל התוכן בו, כולל, בין השאר וללא הגבלה, פטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, שמות מסחריים וכל שאר זכויות הקניין הרוחני הגלומות בהם. למעט אם נקבע אחרת, במפורש, בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, לגזור, להוריד או לשמור עותק של האתר או תוכנו או כל חלק ממנו ולא לשנות ו/או לעשות בהם כל שימוש, לכל מטרה. בכפוף להודעות זכויות היוצרים באתר ולמגבלות השימוש בסימנים המסחריים ולמגבלות הקישור הכלולים בתנאים אלה, הנך רשאי להדפיס עותק של מסך בודד המופיע באתר אך ורק לצורך לימוד אישי שלך ובכל מקרה שלא למטרה מסחרית או לצורך עשיית רווח ובלבד שכל הסימנים, הודעות זכויות היוצרים, או הסמלים האחרים המופיעים על המסכים המיועדים לשימוש כאמור יישארו ולא יוסרו מהם.

 1. התוכן של אתר זה נועד למטרת מידע כללי בלבד. אין לראות בשום אופן באתר ו/או בתכנים בו או בחלקם הצעה או יעוץ ואין להסתמך על הצעה או יעוץ שהתקבלו באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מחשוביים, כספיים או אישיים.-מעולה, אני רוצה רק באמת לבדוק, מופיעים באתר הרי מחירים, זה אמנם מנוסח כ"החל מ..", אבל שלא יוכלו לבוא בטענות.. אסור לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשנות או לעשות בדפי האתר ובכל מידע בו כל שימוש למטרות ציבוריות ו/או לרווח מסחרי או לכל מטרה אחרת שלא פורטה במפורש באתר. מלבד כפי שמורשה במפורש בתנאים אלה, אינך רשאי לשנות, להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג, לשדר, להתאים, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן של האתר, תמונות, נתונים או כל חלק אחר ממנו. תהיה רשאי לפרסם, להציג, להעתיק או לנצל מסחרית חומר או נתון כלשהוא המופיע באתר אך ורק אם קבלת אישור מפורש ובכתב מהחברה ומכל צד ג' שיש לו זכות בקניין הרוחני הרלבנטי, לכל מקרה בנפרד. מובהר, כי גם אם קבלת הרשאה כאמור לעיל מהחברה ומכל צד ג' בעל ענין כאמור, אסור לך לשנות או למחוק כל ייחוס למחבר, סימן 2 מסחרי, סמל או הודעת זכויות יוצרים. בכל מקרה, אתה חייב לנהוג לפי כל הודעות זכויות היוצרים והמגבלות האחרות הכלולות באתר. יתר על כן, כל השמות של החברה, שותפים של החברה או חברות צד שלישי וכל שם וסמל לא ניתנים לשינוי ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור מפורש מראש ובכת
 2. כל המידע והנתונים באתר מפורסמים ומסופקים "כמות שהם" – "IS AS ,"ללא התחייבות, מצג או אחריות כלשהי, במפורש או מכללא. התמונות וקטעי הוידאו באתר הם להמחשה בלבד ולא מחייבים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה נמנעת במיוחד מכל אחריות, לרבות אך לא רק: (א) כל אחריות בדבר הזמינות הדיוק, ההתאמה, האמינות, העיתוי או השימושיות של התכנים באתר; וכן (ב) כל אחריות בנוגע לבעלות, הפרת זכות קניין רוחני, סחירות או התאמה למטרה מסוימת, או אחריות הנובעת מאופן הפעילות או ביצוע העסקים. העדר והמנעות מהאחריות כאמור חלים ומתייחסים לכל נזק והוצאה, לרבות כאלה המתרחשים כתוצאה מ: (א) טעות, השמטה, מחיקה או פגם אחר בתוכן; (ב) כל כישלון של ביצועים, שגיאה, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או העברה, וירוס מחשב, תקלה או כשל בקו תקשורת, גניבה או השמדה של רשומה, גישה לא מורשית לרשומה או שינוי או שימוש בה, אם בשל או לצורך הפרת חוזה, עוולה, רשלנות, לשון הרע, או כל סיבה אחרת של פעולה. החברה אינה מתחייבת או מבטיחה: (א) כי חלק כלשהו של האתר יהיה חופשי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה; או (ב) כי הגישה לאתר תהיה רציפה, זמינה או נקייה משגיאות או תקלות.
 3. למרות האמור בכלל מקום אחר, בשום פנים ואופן, לרבות, אך לא רק במקרה רשלנות, החברה לא תשא באחריות וחבות כלפי כל אחד, בגין: (א) נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, מקריים, תוצאתיים (לרבות, אך לא רק, פגיעה במוניטין, נזק לעסק, הפרעה לבצוע עסקה, אובדן רווחים, אובדן הכנסות, אובדן תוכניות או אובדן מידע), או נזקים אחרים הנובעים בכל דרך מן הזמינות, השימוש, ההסתמכות על חומרים באתר, או חוסר היכולת להשתמש בהם או בכל אתר אחר של החברה או חברה אחרת בקבוצת רד-בינת, וזאת גם אם החברה או נציג החברה כבר קיבל מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאלה; או (ב) כל תביעה בגין או שניתן לייחס לטעויות, השמטות או אי דיוקים אחרים, או מאפיינים הרסניים באתר. בשום מקרה לא תעלה סך האחריות והחבות המצטברת של החברה בגין או בקשר לכל תביעה או פעולה הנובעת או הקשורה בשימוש באתר (בין אם בחוזה, בנזיקין, או אחרת) על 50 דולר. הואיל ובכמה מדינות או תחומי שיפוט מסוימים אין מתירים ביטול או הגבלה של חבות לגבי נזק עקיף, תוצאתי או מקרי, במדינות אלה בלבד תוגבל האחריות והחבות של החברה למידת ההגבלה המרבית המותרת על פי החוק.
 4. ייתכן שבאתר יהיו קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). החברה רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע הפניות לאתרים המקושרים בכל עת לפי שיקול דעתן הבלעדי. האתרים המקושרים אינם בשליטת החברה, אינם מבוקרים או נבדקים על ידן בכל דרך והחברה אינה אחראית לתוכן, זמינות, פרסום, מוצרים או חומרים אחרים כלשהם בקשר עם האתרים המקושרים או כל קישורים נוספים הכלולים באיזה מהם. קישורים אלה לא מעידים על מתן חסות או אחריות כלשהי של החברה לאתרים המקושרים ו/או לתכנים בהם. זו אחריותך הבלעדית לציית לתנאים של האתרים המקושרים, כמו גם לכל חובה או התחייבות תחת זכויות יוצרים, סודיות, לשון הרע, הגינות, שמירה על פרטיות, אבטחה, וחוקי ייצוא, הקשורים לשימוש באתרים המקושרים וכל התוכן הכלול בהם. אתה נדרש להיות מודע לכך שמדיניות הפרטיות והסודיות באתרים המקושרים תהיה או עלולה להיות שונה מזו החלה על האתר, כהגדרתו לעיל. זוהי אחריותך הבלעדית לקרוא, לקיים ולדבוק במדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים. החברה לא תהיה אחראית לשימוש בכל מידע שתספק לאתרים המקושרים. יתר על כן, בשום מקרה, החברה לא תישא בחבות או אחריות, במישרין או בעקיפין, לאף אדם ו/או גוף ו/או ישות, עבור כל אובדן או נזק הנובעים שנגרם או בקשר עם היצירה או השימוש באתרים המקושרים או המידע או החומרים בהם או שאליהם ניגשים באמצעות אתרים מקושרים אלה. כל בעיה בקשר עם האתרים המקושרים עליך להפנות אך ורק 3 למנהלי אתרים אלה. החברה אוסרת על קישורים ו/או הפניות לאתר או לכל חלק ממנו. אינך רשאי ליצור קישורים לאתר מאתרים אחרים, למעט בכפוף לאישור החברה, במפורש ובכתב לכל מקרה בנפרד ולפי כל תנאי האישור ככל שיהיה. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לכל מידע, נתון או תכנים באתרים אחרים, אף אם יש בהם הפניה לאתר, בין אם ההפניה מורשית ובין אם לאו.
 5. אלא אם כן החברה תבקש במפורש ובכתב, החברה אינה מבקשת והן אינה מעוניינת לקבל כל חומר או מידע סודי או קנייני, מידע חסוי או חומר אחר ממך דרך האתר או במסגרת שירותיהן, או באמצעות דואר אלקטרוני, או בדרך אחרת כלשהי. כל נתון, חומר, מידע שתשדר, תמסור, תפרסם או תעביר בכל אמצעי אחר לאתר ייחשב לא סודי ולא קנייני. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על ידי מסירת או משלוח מידע או חומר אחר לחברות, אתה מצהיר ומתחייב כי המידע הוא מקורי לך ולשום צד אחר אין כל זכות בו. על ידי גילוי, העברת או משלוח מידע או חומר אחר לחברות, אתה מעניק לחברות רישיון שימוש בלתי חוזר, לא מוגבל, ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים, ללא הגבלת זמן, ברחבי העולם, לא בלעדי, שניתן לתת לפיו לצדדים שלישיים רישיונות להשתמש, לכל מטרה, בין מסחרית ובין אחרת, לרבות לצורך דיוור ישיר, לפרסם, לשכפל, לשנות, להתאים, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות, להפיץ, לבצע ולהציג חומר כזה (כולו או חלקו) ברחבי העולם ו/או לשלב אותו בעבודות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועה כיום או שתפותח בעתיד ואין ולא יהיו לך כל טענות או תביעות בקשר עם כך. אתה גם ומתחייב כי בעלי כל "הזכויות המוסריות" בכל החומרים והמידע שתעביר ויתרו על זכותם ואין כל מניעה לשימוש כאמור בזכויות אלה. אתה מסכים ומאשר, באמצעות השימוש באתר זה, כי כל מידע ותקשורת המועבר על ידך דרך האתר לא ייחשב כמידע סודי או קנייני. אתה מסכים להגן על החברה, לשפות אותה ואת מנהליה, בעלי המניות, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים וחברות מסונפות ו/או קשורות לחברות מפני כל טענות, התחייבויות, עלויות והוצאות, כולל שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובעים בדרך כלשהי מן השימוש שלך באתר או בגין העברת מידע או שידור של כל הודעה, תוכן, מידע, תוכנה או חומרים אחרים לאתר ו/או באמצעות האתר. הנך מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי או מאיים, כזה שיש בו משום לשון הרע, השמצה, דברי גנאי, פורנוגרפיה או כל חומר אחר העשוי להוות עבירה על חוק כלשהו והנך מנוע מלהשתמש באתר למטרה לא חוקית.
 6. למעט כפי שצוין לעיל במפורש, לא מוענקת לך כל זכות או רישיון, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או זכות קניין רוחני אחרת, להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשדר, להציג או ליצור יצירות נגזרות מהחומרים, הסמלים והתכנים הכלולים באתר זה.
 7. בעת שאתה גולש, מבקש בקשה או מעביר מידע באופן אלקטרוני (לרבות, אך לא רק, הערות, תגובות, בקשות עבודה וקורות חיים), אתה נדרש לעתים לספק פרטים מסוימים, לרבות, אך לא רק, השם שלך, כתובת, טלפון, מספרי פקס, דואר אלקטרוני, מצב תעסוקתי, קו"ח וכיוב'. אנו מבקשים מידע אישי זה, בין השאר, על מנת לאפשר לנו לבחון האם המשתמש מתאים לאייש משרה מסויימת ו/או לענות או להקל את הבקשות שלכם, לספק שירות מותאם אישית ולתקשר איתך בנפרד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להשתמש במידע הנ"ל לצרכיהן המנהליים, העסקיים והמסחריים, כולל לצורך יצירת קשר עם מועמד, דיוור ישיר, מבצעי פרסום, הצעת עבודה, טלפון, פקסימיליה, דוא"ל או כל אמצעי אחר, לרבות העמדת המידע לחברות קשורות או לצדדים שלישיים אחרים למטרות הנ"ל. אם אינך מעוניין או לא תהיה מעוניין בעתיד להכלל ברשימת התפוצה של החברה לצורך דיוור ישיר, הנך חייב לשלוח על כך הודעה לחברות. אי משלוח הודעה כאמור ייחשב כהסכמה לשימוש במידע אודותיך כאמור לעיל. החברה תפעל ככל יכולתה להבטיח, באמצעים הסבירים והמקובלים, הקיימים בשוק, את אבטחת המידע שתעביר מפני גישה לא מורשית של צד ג
 8. הואיל ואנחנו מסתמכים ופועלים באמצעות מערכות ותוכנות של צד שלישי לצורך הפעלת השרתים שלנו, אנו עשויים לאסוף מידע אישי אודותיך, שלא בצורה מכוונת, בשל תכונות אוטומטית מסויימות או פונקציות הכלולת בתוכנה כזו או עקב שדרוגי או עדכוני תוכנה מסויימים. אנו עשויים להשתמש בכתובת ה-IP שלך כדי לסייע לאבחן בעיות עם השרת שלנו וכדי לנהל את האתר. כתובת ה-IP שלך משמשת כדי לזהות אותך למשך ההתקשרות ולצורך איסוף מידע דמוגרפי רחב. כאשר אתה גולש באינטרנט, מידע אלקטרוני מסויים נשאר ונשמר בכל אתר שאתה מבקר. מידע זה, אשר נקרא לפעמים "clickstream ,"נאסף ונשמר על ידי שרת האינטרנט של האתר. הנתונים הנ"ל – clickstream – יכולים לספק מידע על סוג המחשב ותוכנת הגלישה בהם אתה משתמש, את כתובת האינטרנט של האתר שממנו אתה מקושר לאתר האינטרנט, ובחלק מהמקרים, כתובת הדואר האלקטרוני שלך.
 9. בעצם מתן או העברת המידע לאתר או באמצעותו, כל המשתמשים מביעים את הבנתם והסכמתם החד משמעית לאיסוף של מידע כזה ולעיבודו.
 10. למרות זכותה של החברה לנטר כל תחום באתר שבו המשתמשים משדרים או מפרסמים הודעות או מתקשרים בינם לבין עצמם, לרבות, אך לא רק, חדרי צ'ט, לוחות מודעות או פורומים אחרים של משתמשים, וכן את תוכנן של הודעות כאמור ("הודעות גולשים"), החברה אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על הודעות גולשים וגם אם יערכו בדיקות של הודעות הגולשים, החברה אינה מתחייבת לזהות ו/או להספיק להוריד חומר בלתי חוקי או פוגעני. החברה לא תשא באחריות כלשהי בקשר עם תוכנן של הודעות גולשים כלשהן ו/או בקשר עם נזקים שיגרמו לכל אחד בקשר עם הודעות כאמור או פרסומן, בין אם הן נראות לגולשים בלתי חוקיות, בלתי מוסריות, מקוממות, בלתי נאותות או פוגעות בתקנת הציבור או אחרת ובין אם אינן כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר הודעות גולשים הכוללות מידע הנראה להן כמעליב, משמיץ, מגונה או בלתי ראוי מבחינה אחרת. בכל מקרה, החברה לא תשא באחריות לתוכנן של הודעות גולשים או באחריות בקשר עם הסרת הודעות גולשים.
 11. על אף האמור בכל מקום אחר, החברה תרשה, על פי הליך משפטי חוקי, כגון צו חיפוש, זימון, או צו בית המשפט, לאפשר גישה למידע, כולל מידע אישי, המסופק לחברות או לאתר, ככל שידרש כדי לעמוד בדרישה כאמור וכדי להגן על זכויותיהן ועל רכושן. יתר על כן, החברה עשויה גם לאפשר גישה למידע זה במקרי חירום שבהם הביטחון הפיזי אישי נמצא בסיכון. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע המתקבל מכם או אודותיכם, לרבות אך לא רק מידע אישי מזהה, הנתונים המתקבלים מכתובת ה-IP ונתוני clickstream ,לצדדים שלישיים.
 12. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. אתרים אחרים אלה עשויים גם הם לספק הפניה או קישור לאתרי אינטרנט נוספים. החברה אינה אחראית לנוהלי הגנת הפרטיות או לתוכן של אתרים אחרים כלשהם.
 13. על ידי ביקור באתר, הינך מביע את הסכמתך לתנאים של מדיניות הפרטיות של החברה אשר באתר. אם אינך מסכים לתנאים של מדיניות פרטיות זו, נא לא להשתמש ולא לגלוש באתר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות, לתקן, להוסיף, או להסיר חלקים מסעיפי מדיניות הפרטיות האמורה, בכל עת.
 14. החברה מתייחסת לנושא אבטחת המידע ברצינות רבה. עם זאת, בשל אופי רשת האינטרנט והסכנות הטמונות בשימוש בה, לא ניתן להבטיח כי התקשורת בינך לבין החברה תהיה חופשיה מפני גישה לא מורשית על ידי צדדים שלישיים. המשתמשים באתר עושים זאת על אחריותם בלבד. מובהר בזאת, כי החברה אינה אחראית לכל הפרעה ו/או עיכוב בתקשורת דרך האינטרנט או לשינויים או אובדן מידע או חדירה למאגרי מידע. הנכם אחראים לשמירה ולאבטחה של הסיסמא, זיהוי משתמש ו/או כל אמצעי זיהוי ו/או אימות הכלולים או קשורים בכניסה לאתר או לחלקים ממנו.
 15. החברה רשאית, מיידית, בכל עת ומכל סיבה על פי שיקול דעתן הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן את האתר ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהשירותים ו/או מהתכנים המוצעים באתר ו/או לשנות את המחירים של השירותים המוצעים ו/או ולסגור את האתר ו/או לשנות את תנאי הכניסה לאתר ו/או לאפשר לגופים נוספים להיכנס לאתר ולא תהיו זכאים לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי מכל סוג בגין כל שינוי ו/או סיום התנאים כאמור. הנכם מסכימים ומתחייבים בזאת להיות כפופים ולמלא אחר כל השינויים והעדכונים כאמור, כפי שיהיו מעת לעת.
 16. במידה ובמקום כלשהו באתר נוקטים בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה. כל הוראה באתר ובהסכם זה מתייחסת לשני המינים.
 17. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. ויתרה החברה, במפורש או במשתמע, על זכות הניתנת להן, לא תילמד מכך גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיהן. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בקשר עם האתר ותנאי השימוש בו, ומחליפים כל תנאי או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המפורטות באתר לבין ההוראות בהסכם שהוסכם עמכם במפורש ובכתב ובחתימת שני הצדדים, יגברו האחרונות.
 18. הדין החל על תנאים אלה הוא הדין הישראלי והסמכות המקומית לדון בכל עניין בקשר עמם ניתנת בזאת בלעדית לבתי המשפט בתל אביב-יפו